اطلاعات محل سکونت :

اردبیل – پارس آباد – کدپستی ۷۴۹۴۱ ۵۶۹۱۸ – خ سلمان فارسی

اطلاعات تماس فردی :

تلفن همراه : ۰۹۳۵۳۴۱۴۷۱۵

تلفن ثابت : ۰۴۵۳۲۷۲۶۶۸۳

صاحب امتیاز سایت : فرض اله باقرزاده